استشهادیه اعسار از تادیه هزینه دادرسی

500,000ریال