نمونه اظهارنامه مطالبه وجه

در صورتی که وجهی را از شخصی طلب دارید با ارسال این اظهارنامه می توانید شانس به نتیجه رسیدن در دادگاه را افزاییش دهید

250,000ریال