نمونه دادخواست ابطال رای اداره کاردر در دیوان عدالت اداری

در صورتی که از رای صادره اداره کار شاکی بوده و تقاضای ابطال ان را در دیوان عدالت اداری دارید ف این دادخواست کمک شایانی می نماید

 

40,000ریال