شکواییه ارتشا و رشوه دادن

در صورتی که بخواهید به دلیل رشه گرفتن شکایتی را مطرح نمایید این نمونه شکواییه می تواند راهگشا باشد .

40,000ریال