شكواييه نشر اکاذیب و اعاده حیثیت

در صورتی که بخواهید به عنوان شاکی علیه شخصی به اتهام نشر اکاذیب شکایت نموده و اعاده حیثیت نمایید این نمونه شکواییع کمک موثری خواهد داشت .

40,000ریال