نمونه لایحه اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط مهریه و تنظیم لایحه توسط وکیل دادگستری

 

در صورتی که مردی تقاضای تقسیط مهریه را از دادگاه داشته باشید ، این لایحه می تواند در تعیین اقساط ماهیانه و پیش قسط نقش موثری داشته باشد.

150,000ریال